Як знайти суму прибутку :: Про гроші

 

Главная » Iнше » Як знайти суму прибутку

 

Як знайти суму прибутку

Шляхи підвищення прибутку підприємства

Як знайти суму прибутку

Зміст

Реферат 3

Введення 5

Глава 1. Теоретичні основи управління прибутком підприємства 8

1.1. Сутність, поняття і види прибутку

1.2 Показники рентабельності виробництва

1.3. Методи розрахунку і планування прибутку підприємства

Глава 2. Аналіз прибутку підприємства ВАТ "Червоний Якір" 39

2.3 Оцінка рентабельності виробництва 51

Глава 3. Шляхи підвищення прибутку ВАТ "Червоний Якір" 54

3.1 Рекомендації щодо підвищення прибутку підприємства 54

3.2 Економічна ефективність запропонованих заходів 62

Висновок 68

Список літератури 73

Додаток 76

Реферати

Тема дипломної роботи шляхи підвищення прибутку.

Об'єктом дослідження виступає фінансово-економічна діяльність та звітність ВАТ "Червоний Якір" за період з 2010-2011р.

Метою даної роботи є розкриття сутності прибутку та шляхів її підвищення на прикладі діяльності ВАТ "Червоний Якір".

Для досягнення поставлених цілей в роботі поставлені наступні завдання:

- Розкрити сутність та економічний зміст рентабельності

- Розглянути теорії управління прибутком підприємства

- Розглянути види прибутку, методи їх розрахунку і планування

- Дати характеристику економічної діяльності організації ВАТ "Червоний Якір".

- Вивчити на підставі фінансової звітності структуру майна та капіталу підприємства.

- Провести аналіз прибутку і рентабельності підприємства

- Розробити шляхи підвищення прибутку підприємства

- Провести аналіз ефективності запропонованих заходів.

Дипломна робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел - 36 джерел і 14 додатків. Дипломна робота виконана на 73 аркушах, містить 1 рисунок, 5 таблиць.

У дипломній роботі проводиться аналіз прибутку і витрат на підприємстві ВАТ "Червоний Якір"

У вступі обґрунтовано актуальність вибору теми, визначено предмет, об'єкт, мета і відповідні їй завдання, охарактеризовано методи дослідження і джерела інформації, показані наукова і практична значущість.

У першому розділі розглянуті загальнотеоретичні питання з вивчення і прогнозування прибутку.

У другому розділі, аналізуються перспективи підприємства і тенденції розвитку ВАТ "Червоний Якір", а також зроблені висновки і пропозиції.

У третьому розділі розглянуто шляхи підвищення прибутку на підприємстві ВАТ "Червоний Якір".

Вступ

Тема підвищення прибутку підприємства в даний час бачиться вельми актуальною. В сучасних умовах нестабільного, постійно трансформується ринку, в якому конкурентоспроможність і виживання підприємства виходить на перший план, грамотна і ефективна політика ведення фінансово-господарської діяльності організації є основою управління.

Тривала кризова ситуація в економіці знову і знову вибиває з дистанції не тільки дрібних підприємців, а й великих економічних гравців. В таких умовах управління фінансами потребує жорсткого контролю, постійному моніторингу тенденцій, як зовнішнього середовища ринку, так і внутрішніх глибинних фінансових процесів. Головним інструментом такого контролю виступає фінансовий аналіз стану підприємства і зокрема аналіз ефективності діяльності підприємства, а, як відомо саме прибуток є основним результативним показником будь-якої комерційної діяльності.

Саме за рахунок прибутку здійснюється фінансування заходів з науково-технічного та соціально-економічного розвитку, збільшення фонду оплати праці.

Таким чином, в умовах ринкової економіки значення прибутку величезне. Прагнення до її отримання орієнтує товаровиробників на збільшення обсягу виробництва продукції, потрібної споживачеві, зниження витрат на виробництво. При розвинутій конкуренції цим досягається неї тільки мета підприємництва, але й задоволення суспільних потреб. Для підприємця прибуток є сигналом, що вказує, де можна домогтися найбільшого приросту вартості, створює стимул для інвестування в ці сфери.

Вищенаведені положення стали визначальними у виборі теми роботи.

Саме підприємство, в ході аналізу прибутку, отримує об'єктивні дані про свою ефективності, самостійності, фінансової незалежності і стійкості, а також має можливість для: розробки перспективних планів, розробки проектів щодо залучення інвестиційного капіталу, підвищення загальної ефективності роботи підприємства в майбутніх періодах за рахунок раціоналізації використання активів.

Дані про фінансовий стан необхідні не тільки самому підприємству для здійснення своєї внутрішньої політики. Зовнішні суб'єкти господарювання також є користувачами цієї інформації у випадках оцінки перспективності інвестиційних вкладенні, надійності партнерства, можливої ​​платоспроможності при наданні позичкового капіталу.

Фінансовий аналіз може проводитися як самим підприємством, так і ззовні. Зовнішній аналіз зазвичай проводиться кваліфікованими аудиторськими службами, або за власним бажанням суб'єкта господарювання або за обґрунтованим рішенням державних органів економічного і податкового контролю. Самостійно залучаючи зовнішніх професійних оцінювачів, підприємство підвищує свою надійність в очах третіх осіб.

Глава 1. Теоретичні основи управління прибутком підприємства

1.1 Сутність і економічний зміст прибутку підприємства

В умовах формування

Ринкової економічної системи в нашій країні відбувається значна зміна в ставленні до показника прибутку на користь зростання його ролі в господарському механізмі, оскільки в ринкових умовах прибуток виступає не тільки основним джерелом розвитку господарської діяльності будь-якого підприємства, але і є стимулом практично будь-якої господарської діяльності.

В узагальненому вигляді прибуток відображає кінцеві результати роботи підприємств та фірм, характеризує економічну ефективність їх господарської діяльності.

У сучасній економічній літературі є кілька визначень прибутку, схожих за своїм змістом. Розглянемо деякі з них:

- Прибуток (бухгалтерська) - є позитивна різниця між доходами підприємства, прийнятими як приріст сукупної вартості оцінки її активів, що супроводжується збільшенням капіталу власників, і її витратами, що розуміються як зниження сукупної вартісної оцінки активів, що супроводжуються зменшенням капіталу власників, за винятком результатів операцій, пов'язаних з навмисним зміною цього капіталу, т. е. - це різниця між валовим доходом і витратами обігу. [18, с. 58]

- Прибуток економічна являє собою різницю між виручкою від реалізації послуг і всіма витратами, в тому числі витратами втрачених можливостей, т. Е. - Це різниця між валовим доходом і економічними витратами. Економічна прибуток менше бухгалтерської на величину неявних витрат підприємства. [11, с. 96]

- Прибуток - це реалізований чистий дохід, створений додатковий працею працівників, а саме різниця між виручкою і повною собівартістю продукції, робіт, послуг. [22, с. 41]

- Прибуток - це частина чистого доходу, який безпосередньо отримують суб'єкти господарювання після реалізації продукції. [28, с. 67]

- "Прибуток - це чистий дохід понад звичайну норму доходу за рахунок доступних інвестиційних можливостей". [13, с. 82]

- "Під прибутком розуміється результат діяльності фірми (компанії, корпорації). Для всіх фірм обов'язковою умовою є максимізація прибутку: прибуток максимальна, коли граничний дохід дорівнює граничним витратам" [31, с. 63].

Таким чином, аналізуючи різні наукові трактування прибутку, можна сформулювати наступне визначення: Прибуток - кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства; визначається як різниця між виручкою і витратами на виробництво і реалізацію.

Коли виручка перевищує витрати, тоді фінансовий результат свідчить про одержання прибутку. У разі рівного розподілу виручки і витрат вдається лише відшкодовувати витрати - прибуток відсутній, а отже, відсутня і основа розвитку господарюючого суб'єкта. Коли витрати перевищують виручку, суб'єкт господарювання отримує збитки - це область критичного ризику що ставить господарюючого суб'єкта в критичне фінансове становище, не виключає банкрутство.

На будь-якому успішно функціонує підприємстві настає момент самоокупності виробництва. У процесі виробничого циклу і циклу звернення, відбувається накопичення витрат. По завершенню накопичення витрат настає момент реалізації продукції і поточної самоокупності виробництва. Після реалізації продукції, з усієї виручки, відняти загальні витрати виробництва, то залишок буде прибуток отриманий від цього виробництва.

Прибуток відображає позитивний фінансовий результат. Прагнення до одержання прибутку орієнтує товаровиробників на збільшення обсягу виробництва продукції, зниження витрат. Це забезпечує реалізацію не тільки цілі суб'єкта господарювання, а й цілі суспільства - задоволення суспільних потреб. Прибуток сигналізує, де можна домогтися найбільшого приросту вартості, створює стимул для інвестування в ці сфери.

Значення прибутку для підприємства полягає в наступному.

Прибуток є:

- Джерелом фінансових ресурсів;

- Джерелом створення фондів підприємства (накопичення, споживання, розвитку та ін.) І є фондообразующім показником, так як від її величини залежить розмір фондів підприємства;

- Джерелом матеріального стимулювання трудового колективу;

- Джерелом формування майна, капіталу;

- Джерелом трудових і соціальних пільг для працівників підприємства;

- Співвідношення прибутку з іншими показниками (витратами, основними і оборотними фондами, об'ємом продажів, виручкою від реалізації продукції і послуг та ін.) Дозволять визначити ефективність використання ресурсів підприємства;

- Прибуток синтезує в собі всі сторони діяльності підприємства і характеризує досягнення ефекту в результаті виробничо-експлуатаційної діяльності.

Прибуток як результат фінансової діяльності виконує певні функції. Вона характеризує ступінь ділової активності та фінансового благополуччя підприємства. За прибутком визначають рівень віддачі авансованих коштів в прибутковість вкладень в активи.

В процесі аналізу господарської діяльності використовуються такі показники прибутку: балансовий прибуток, оподатковуваний прибуток, чистий прибуток.

Загальний фінансовий результат діяльності - це балансовий прибуток (збиток), яку отримують балансуванням загальної суми всіх прибутків і збитків. Використання терміна "балансовий прибуток" пов'язане з тим, що кінцевий фінансовий результат роботи підприємства відображається в його балансі, що складається наростаючим підсумком за рік. Балансовий прибуток виявляється на основі бухгалтерського обліку всіх господарських операцій готельного комплексу і включає три основних елементи. Для наочності наведемо склад балансового прибутку в табличній формі (табл. 1.1).

Таблиця 1.1

Склад балансового прибутку

Прибуток (збиток) від реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг.