Як відобразити податок з дивідендів :: Про гроші

 

Главная » Iнше » Як відобразити податок з дивідендів

Як відобразити податок з дивідендів

Як розрахувати податки з дивідендів

Як відобразити податок з дивідендів

Для успішних компаній, які можуть похвалитися наявністю чистого прибутку за підсумками року, актуальним стає питання про виплату дивідендів. Процедура їх нарахування та виплати сама по собі непроста. Мало того, бухгалтери зіткнуться ще й з проблемою оподаткування таких виплат. Адже при розрахунку платежів до бюджету з дивідендів доведеться помучитися не тільки з визначенням бази, але і з величиною податкової бази.

Рішення про виплату дивідендів відноситься виключно до повноважень загальних зборів акціонерів для акціонерних товариств (далі - АТ) та зборів учасників для товариств з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ). При цьому треба враховувати, що рішення про виплату, прийняте іншим органом управління фірми, буде вважатися неправомірним.

Для визнання обгрунтованості нарахування і виплати дивідендів необхідно, щоб організація відповідала певним вимогам:

 • Була чистий прибуток за підсумками фінансового року;
 • На момент прийняття рішення про виплату статутний капітал повинен бути повністю оплачений;
 • Розмір чистих активів повинен бути не менше величини зареєстрованого статутного капіталу і резервного фонду на момент прийняття рішення та (або) за умови здійснення фактичної виплати дивідендів;
 • Повинні бути відсутнім ознаки неспроможності (банкрутства) на момент прийняття рішення та (або) за умови виплати дивідендів.

Небезпечний момент

Загальний розмір дивідендів не може бути більше встановленого зборами акціонерів (учасників).

Таким чином, якщо всі ці вимоги дотримані, то у суспільства практично немає перешкод для прийняття відповідного рішення.

Варто відзначити, що дивіденди можуть бути виплачені не тільки за підсумками року. Законодавство дозволяє робити це і за підсумками I кварталу, півріччя і 9 місяців. Про це прямо зазначено в пункті 1 статті 42 Федерального закону від 26 грудня 1995 № 208-ФЗ. Однак таке право надано тільки акціонерним товариствам. Отже, ТОВ можуть приймати рішення про виплату тільки після закінчення року.

Для цілей оподаткування дивідендами визнаються будь-які доходи акціонера (учасника) за належними йому акціями (частками), які отримані від організації при розподілі чистого прибутку пропорційно частці акціонера (учасника) у статутному (складеному) капіталі цієї організації (п. 1 ст. 43 НК РФ ). При цьому чистий прибуток - це прибуток організації після оподаткування. До дивідендів також відносяться будь-які доходи, одержувані з джерел за межами РФ, що відносяться до таких відповідно до законодавства іноземних держав.

До дивідендів також можна віднести виплати учасникам за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів, оскільки ні в цивільному, ні в податковому законодавстві такого обмеження не міститься (лист Мінфіну Росії від 6 квітня 2010 року № 03-03-06 / 1/235).

Разом з тим не визнаються дивідендами:

 • Виплати в розмірі, що дорівнює розміру внеску (вкладу) до статутного капіталу, які отримує акціонер (учасник) при ліквідації організації;
 • Виплати акціонеру (учаснику), які організація здійснює у вигляді передачі її акцій у власність;
 • Виплати, які здійснює господарське товариство, що складається з вкладів некомерційної організації, на здійснення статутної діяльності цієї некомерційної організації.

З викладеного випливає, що для визнання виплат дивідендами необхідно, щоб дотримувалися такі умови:

 • Виплати здійснювалися за рахунок чистого прибутку організації;
 • Виплати проводилися пропорційно розміру частки учасника (акціонера) в статутному капіталі організації.

Однак для організацій, утворених у формі ТОВ, може бути визначений особливий порядок розподілу доходів - не пропорційно часткам у статутному капіталі товариства. Це випливає з пункту 2 статті 28 Федерального закону від 8 лютого 1998 № 14-ФЗ. При цьому слід враховувати, що та частина розподіляється прибутку, що не пропорційна часткам, не зізнається дивідендами і оподатковується за загальною ставкою податку на прибуток організації або податку на доходи фізичних осіб (лист Мінфіну Росії від 24 червня 2008 року № 03-03-06 / 1/366).

Крім того, з 2011 року дивіденди слід виплачувати у строк, зазначений у рішенні зборів акціонерів (учасників), але не пізніше 60 днів з дня прийняття відповідного рішення, навіть якщо до статуту товариства не внесені зміни і він передбачає більший строк. Коли термін виплати дивідендів статутом або рішенням загальних зборів акціонерів (учасників) не визначений, він вважається рівним 60 дням з дня прийняття рішення про виплату дивідендів.

Оподаткування дивідендів

Порядок оподаткування дивідендів регулюється статтею 275 Податкового кодексу.

При виплаті дивідендів суспільство виступає в ролі податкового агента, тобто виконує за учасників та акціонерів їх податкові зобов'язання. Податковими агентами визнаються особи, на яких покладено обов'язки по підрахунку, утриманню у платника податків і перерахування податків до відповідного бюджету. Іншими словами, податки бу - дуть платити не самі одержувачі доходів, а організація, яка їх виплачує.

На практиці зустрічаються ситуації, при яких одержувачі дивідендів застосовують спеціальні податкові режими оподаткування. Як відомо, така група платників податків не є платниками

Це важливо

Податки повинні бути перераховані до бюджету не пізніше дня, наступного за днем ​​виплати дивідендів.

Податку на прибуток організацій і податку на

Доходи фізичних осіб. Однак щодо доходів у вигляді дивідендів встановлено особливий порядок оподаткування і він не залежить від застосовуваної системи оподаткування. Отже, податковий агент, незалежно від застосовуваного їм самим і одержувачем доходу режиму оподаткування, повинен утримати та перерахувати податки.

Для визначення суми податків, що підлягають перерахуванню, організація - джерело дивідендів застосовує формулу:

Н = К X Сп X (д - Д) . де

Н - сума податку, яка підлягає утриманню у одержувача дивідендів;

До - ставлення суми дивідендів, належної конкретному отримувачу, до загальної суми виплачуваних дивідендів;

Сп - відповідна податкова ставка (щодо ставок буде сказано окремо);

Д - загальна сума дивідендів, що підлягає виплаті на користь всіх одержувачів;

Д - сума дивідендів, отриманих самим податковим агентом у поточному і попередньому звітних (податкових) періодах (виняток становлять дивіденди, які оподатковуються за ставкою 0 відсотків), якщо раніше ці суми не брали участь в розрахунку оподатковуваного доходу.

Спочатку може здатися, що обчислення податків по цій формулі не викличе труднощів. Однак визначення значень показників не найпростіше заняття. Це пов'язано з тим, що необхідно враховувати безліч чинників.

Так, при розрахунку показників «К» і «д» з останнього виключаються дивіденди, які розподіляються на користь іноземних організацій і фізичних осіб - нерезидентів РФ. Також у складі цього показника враховуються і ті виплати, з яких податок на прибуток не утримується. Таке положення стосується випадків виплати, наприклад, дивідендів по акціях, що знаходяться в державній або муніципальній власності, а також складових майно пайових інвестиційних фондів.

Щодо ставок податку необхідно зазначити, що при виплаті дивідендів за попередні податкові періоди вони визначаються на дату виплати.

При визначенні суми отриманих дивідендів самою організацією - джерелом виплат (показник «Д») враховуються так звані «чисті» дивіденди, тобто за вирахуванням раніше утриманого з них податку на прибуток. Крім того, при розрахунку даного показника враховуються дивіденди, отримані не тільки від російських організацій, а й від іноземних. Виняток становитимуть лише доходи, раніше враховані при виплаті дивідендів і оподатковуються за ставкою 0 відсотків.

В результаті розрахунку суми податку, що підлягає утриманню, за формулою може вийти від'ємне значення. Це можливо, якщо показник «д» буде менше показника «Д», тобто сума дивідендів, що підлягає розподілу, виявиться менше дивідендів, отриманих самою фірмою. В такому випадку обов'язок по сплаті податку не виникає і відшкодування з бюджету не проводиться.

До 1 січня 2010 року в показники «д» і «К» включалися тільки ті дивіденди, які підлягали розподілу на користь платників податків.

Ставки податків

При виплаті дивідендів законодавством передбачено оподаткування за пільговою ставкою, що дорівнює 0 відсотків. Відзначимо, що це можливо тільки в відношенні обчислення податку на прибуток організацій. Застосування нульової ставки має деякі особливості, тому необхідно, щоб були дотримані певні умови.

Використання ставки 0 відсотків можливо, якщо одержувач дивідендів на день прийняття рішення про виплату володіє:

 • Внеском (часток) в статутному (складеному) капіталі (фонді) виплачує дивіденди організації в розмірі 50 відсотків і більше;
 • Безперервний період володіння становить не менше 365 календарних днів.

З одного боку, ці дві умови досить прості. Але щодо обчислення безперервного 365-денного періоду можуть виникнути суперечки при реорганізації юридичної особи у формі перетворення. Така реорганізація передбачає зміну організаційно-правової форми, наприклад, з закритого акціонерного товариства на відкрите, при цьому знову виник юридичної особи переходять права та обов'язки реорганізованого юридичної особи. Таким чином, виникає нова юридична особа, у якого право власності на вклад (частку) в статутному (складеному) капітал (фонд) виникає в момент державної реєстрації. Отже, термін безперервного володіння обчислюється заново з моменту державної реєстрації нової організації. Аналогічна думка висловлена ​​в листі Мінфіну Росії від 1 листопада 2011 року № 03-03-06 / 1/678.

Однак варто зазначити, що виконання обов'язків по сплаті за реорганізоване юридична особа покладається на його правонаступника, який користується всіма правами і виконує всі обов'язки (п. 2 ст. 50 НК РФ). Так що при визначенні терміну володіння часткою можна зробити посилання на дану норму, але це несе в собі деякі податкові ризики.

Крім того, якщо сплачує організація є іноземною, то для застосування ставки 0 відсотків встановлюються додаткові обмеження. Постійне місце розташування таких організацій не повинно знаходитися в офшорних зонах, де діють пільгові режими оподаткування і не передбачено розкриття та надання інформації при проведенні фінансових операцій.

Для підтвердження права на нульову ставку одержувач дивідендів повинен подати до податкової інспекції відомості про дату набуття права власності на частку (внесок) у статутному (складеному) капіталі (фонді) виплачує організації. Також необхідно подати депозитарні розписки, що дають право на отримання дивідендів.

Щодо інших ставок для обчислення сум податків агентами потрібно відзначити, що застосування тієї чи іншої ставки залежить від джерела виплати і від одержувачів доходів у вигляді дивідендів. Для зручності сприйняття можна відобразити їх у вигляді таблиці.

Таблиця. застосовувані ставки

Джерело виплати дивідендів