Як розрахувати внутрішня норма прибутковості :: Про гроші

 

Главная » Iнше » Як розрахувати внутрішня норма прибутковості

Як розрахувати внутрішня норма прибутковості

Внутрішня норма прибутковості.

Як розрахувати внутрішня норма прибутковості

Під внутрішньою нормою прибутковості (ВНД) розуміється така величина розрахункової норми дисконту. при якій сума капіталізованих доходів дорівнює приведеним капітальним вкладенням. Норма розраховується на основі вихідних даних, закладених в проект:

Де Т - тривалість періоду будівництва і експлуатації, роки.

Для кожного інвестиційного проекту показник ВНД індивідуальний і може аналізуватися тільки в рамках конкретного проекту. Вибір варіанту за показником ВНД характеризує одну із сторін інвестиційної діяльності, при цьому різниця соответствовует ефективності даного проекту в порівнянні із середнім позичковим відсотком.

Практика відбору варіантів проекту передбачає їх ранжування. Застосування методів оцінки за показниками ВНД і ЧДД може дати різні результати: метод ЧДД ранжирує результати, виходячи з росту чистого дисконтованого доходу, розрахованого при певній ставці дисконту, а метод ВНД ранжирує проекти, починаючи з того, де цей показник найвищий. Ранжування по ЧДД багато в чому визначається ставкою дисконту, і, таким чином, деякі проекти виявляються переважно при низьких ставках, а інші - при високих. Відомо, що показник ВНД є не критеріальним, а обмежувальним, тому якщо порівняння інвестиційних проектів, які оцінюються за ВНД і ЧДД, призводить до протилежних результатів, то перевагу слід віддавати варіанту з максимальним ЧДД.

Індекс прибутковості. Індекси прибутковості (ІД) характеризують (відносну) «віддачу проекту» на вкладені в нього кошти. Вони можуть розраховуватися і для дисконтованих, і для недисконтована грошових потоків. Нами пропонується показник індексу прибутковості дисконтованих інвестицій. Він визначається відношенням дисконтованих доходів до дисконтованих на той же момент часу інвестицій.

Використовуючи раніше прийняті позначення, можна записати

Де К - сумарні дисконтовані капітальні вкладення (інвестиції).

Термін окупності. Практика оцінки інвестиційної діяльності показує, що чим більше термін експлуатації проекту, тим більше внутрішня норма прибутковості наближається до індексу прибутковості (величиною, зворотної терміну окупності).

Терміном окупності без урахування дисконтування ( «простим» терміном окупності) називається період від початкового моменту до моменту окупності. Моментом окупності називається той найбільш ранній момент часу в розрахунковому періоді, після якого поточний ЧДД стає і надалі залишається позитивним.

Терміном окупності з урахуванням дисконтування називається період від початкового моменту до моменту окупності з урахуванням дисконтування. Моментом окупності з урахуванням дисконтування називається той найбільш ранній момент часу в розрахунковому періоді, після якого поточний ЧДД стає і надалі залишається невід'ємним.

Термін окупності інвестицій без урахування дисконтування

Де Коб - загальні інвестиції в проект, руб.; Д - постійний (середньорічний) чистий дохід, руб. / Рік.

Термін окупності з урахуванням дисконтування обчислюється з умови

Тоді термін окупності з урахуванням дисконтування

При змінюється величиною щорічного доходу термін окупності інвестицій визначається підсумовуванням послідовного ряду дисконтованих доходів до величини, рівної дисконтованих інвестицій.

В даний час в науковій літературі існують різні точки зору на проблеми, пов'язані з розрахунком терміну окупності з урахуванням дисконтування. Деякі дослідники вважають, що при визначенні терміну окупності інвестиції годі й дисконтувати, а просто підсумовувати, одночасно дісконтіруя доходи [83]. На наш погляд, це правомірно лише в тому випадку, якщо інвестиції здійснюються протягом року. У всіх інших випадках необхідно дисконтувати як інвестиційні витрати, так і доходи, а в якості моменту часу, по відношенню до якого дисконтують витрати і результати, слід приймати термін початку фінансування проекту.

Термін окупності істотно залежить, крім інвестицій і доходів, від норми дисконтування: зі збільшенням норми дисконтування росте і термін окупності.

Очевидний недолік даного показника полягає в тому, що він не відображає впливу доходів, отриманих за межами терміну окупності. Таким чином, термін окупності слід розглядати як обмеження, а не в якості критерію інвестиційного проекту. Термін окупності застосовується, як правило, для первинного ранжирування проекту, але при виборі остаточного варіанта вкладення інвестицій необхідні інші критеріальні показники.

Пропоновані показники (ЧДД, ВНД, ВД, Ток) визначаються на основі дисконтування різночасних витрат і результатів. Ці показники в рамках конкретного інвестиційного проекту пов'язані між собою. Так, якщо ЧДД> 0, то ВНД> Е, або ВНД = Е.

При порівнянні економічної ефективності інвестиційних проектів досить часто зустрічаються випадки, коли показники дають суперечливу картину. Тоді виникає дилема вибору найбільш прийнятного показника або групи показників. Практика оцінки інвестицій показує, що єдиний показник не може бути критерієм для прийняття рішень. Рішення про інвестування коштів має прийматися з урахуванням всіх перерахованих критеріїв і в залежності від цілей проекту. Так, в практиці найбільших нафтогазових компаній США при оцінці інвестицій фірми завжди використовують кілька показників. Найчастіше це показники чистого дисконтованого доходу і внутрішньої норми прибутковості. При одночасному використанні цих двох показників ЧДД застосовується як абсолютний (його величина визначає величину інвестицій в проект і одержуваного доходу), а ВНД як граничний показник, що характеризує прибутковість вкладеного капіталу.