Як знайти валовий дохід :: Про гроші

 

Главная » Iнше » Як знайти валовий дохід

 

Як знайти валовий дохід

Як знайти валовий дохід

Як знайти валовий дохід

Валовий дохід підприємства

Тема: Валовий дохід підприємства

П Л А Н

1. Поняття валового доходу.

2. Планування валового доходу підприємства.

3. Система цін в народному господарстві.

1. Поняття валового доходу

Нормальне функціонування підприємства можливе лише за умови, що вироблена продукція (роботи, послуги або результат будь-якої іншої діяльності) знайшли на ринку попит у покупців (споживачів) і за них були отримані кошти у вигляді грошового еквівалента. Ці кошти, необхідні підприємству для підтримки процесу відтворення і поповнення фінансових ресурсів, є валовий дохід підприємства.

Валовий дохід - загальна сума доходу підприємства від усіх видів діяльності в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах.

Валовий дохід включає:

- Загальні доходи від продажу товарів (робіт, послуг), в тому числі допоміжних і обслуговуючих виробництв;

- Доходи від продажу цінних паперів;

- Доходи від здійснення банківських, страхових та інших операцій з надання фінансових послуг;

- Доходи від торгівлі валютними цінностями, цінними паперами, борговими зобов'язаннями та вимогами;

- Доходи від спільної діяльності та у вигляді дивідендів, отриманих від нерезидентів, відсотків, роялті, володіння борговими вимогами, а також доходів від здійснення операцій лізингу (оренди);

- Доходи, не враховані в обчисленні валового доходу періодів, що передують звітному, та виявлені у звітному періоді;

- Доходи з інших джерел і від позареалізаційних операцій, у тому числі у вигляді:

Сум безповоротної фінансової допомоги, отриманої підприємством, вартості товарів (робіт, послуг), безоплатно наданих підприємству;

Сум невикористаної частини коштів, що повертаються із страхових резервів;

Сум коштів страхового резерву, використаних не за призначенням;

Вартості матеріальних цінностей, переданих підприємству згідно з договорами зберігання і використаних ним у власному виробничому чи господарському обороті;

Сум штрафів, неустойки чи пені, одержаних за рішенням сторін договору або за рішенням відповідних державних органів, суду, арбітражного або третейського суду;

Сум державного мита, попередньо сплаченого позивачем, що повертається на його користь за рішенням суду (арбітражного суду).

Слід зазначити, що в Україні в практиці оподаткування прибутку підприємств використовується також поняття скоригованого валового доходу.

Скоригований валовий дохід - це валовий дохід, зменшений на величину податку на додану вартість та акцизного збору і суми інших надходжень, які не є доходами підприємства відповідно до законодавства України.

До складу валового доходу не включаються:

- Суми акцизного збору, податку на додану вартість, отримані (нараховані) підприємством у складі ціни продажу продукції (робіт, послуг);

- Суми коштів або вартість майна, отримані підприємством як компенсація (відшкодування) за примусове відчуження державою майна підприємства;

- Суми коштів або вартість майна, отримані підприємством за рішенням суду (арбітражного суду) або внаслідок задоволення претензій у порядку, встановленому законодавством як компенсація прямих витрат або збитків, понесених таким підприємством в результаті порушення його прав та інтересів;

- Суми грошових коштів в

Частині надмірно сплачених податків, зборів (обов'язкових платежів), що повертаються або мають бути повернені підприємству з бюджетів, якщо такі суми не були включені до складу валових витрат;

- Суми коштів або вартість майна, що надходять підприємству у вигляді прямих інвестицій або реінвестицій у корпоративні права;

- Суми доходів, що накопичуються на пенсійних рахунках у межах механізму додаткового пенсійного забезпечення;

- Суми отриманого підприємством емісійного доходу;

- Кошти, які надаються підприємству з Державного інноваційного фонду на поворотній основі;

- Доходи від спільної діяльності на території України без створення юридичної особи, дивіденди, отримані підприємством від участі в інших підприємствах;

- Грошові кошти та майно, які повертаються підприємству - власнику корпоративних прав після ліквідації емітента, але не вище номінальної вартості акцій (частки, паю);

- Грошові кошти або майно, що надходять у вигляді міжнародної технічної допомоги від іноземних держав відповідно до міжнародних угод;

- Вартість. основних фондів, безоплатно отриманих підприємством з метою здійснення - їх експлуатації.

Величина валового доходу підприємства залежить від кількості проданих результатів виробництва (продукції, товарів, робіт, послуг) і від ціни одиниці кожного виду продукції, що продається. Таким чином, процес формування доходу може бути представлений по одному виду продукції формулою:

Де Д - дохід підприємства, грн.;

Ц - ціна продажу продукції (товару, робіт, послуг), грн.;

Q - кількість проданої продукції (товару, робіт, послуг), нат. од. вим.

Дана формула наочно показує залежність доходу підприємства від ціни і обсягу продажу продукції.

За кількома видами продаваних результатів господарської діяльності валовий дохід можна виразити формулою:

У ринковій економіці ціна є чинником, що залежать головним чином від загальної кон'юнктури ринку: величини сукупного попиту і пропозиції товару, сформованих переваг споживачів, їх географічного положення і т. Д. Тільки до певної міри підприємство може впливати на ціну товару зміною його споживчих властивостей (якості ), проте завжди підвищення якості товару, поліпшення його споживчих властивостей пов'язані з ростом витрат виробництва, а тому підприємство змушене звертатися до пошуку економічного оптимуму, що забезпечує зростання ціни продукції (товару) за рахунок поліпшення його якості в більшій мірі, ніж за рахунок зростання витрат виробництва.

Крім ціни визначальним фактором зростання доходу підприємства є і обсяг, продажу продукції.

Дохід від продажу продукції (товарів, робіт, послуг) - це сума грошових коштів, яка надійшла в касу або на розрахунковий рахунок підприємства за відвантажену покупцям продукцію, проданий товар, виконані роботи, надані послуги. Так як оплата за відвантажену продукцію може здійснюватися як за оптовими цінами підприємства, так і за іншими видами цін (наприклад, роздрібним), то дохід від продажу продукції може не збігатися з обсягом проданої продукції, тим більш, що частина продукції підприємства може відпускатися на умовах бартеру, а також можлива затримка платежів по відвантаженої продукції. Хоча в даний час в Україні з метою усунення таких негативних явищ, як затримка платежів, порушення платіжної дисципліни введений порядок обліку валового доходу підприємства як по надходженню коштів за продану (відвантажену) продукцію, так і за фактом відвантаження продукції (товарів), виконання робіт, надання послуг.